InterviewsItalianPoint of view

“I mercati non sono divini e il pensiero ha sempre la priorità sui soldi” Intervista a Tomáš Sedláček sull’economia multiparadigmatica e olistica

Tomáš Sedláček è oggi l’economista ceco più conosciuto, definito dalla Yale Economic Review come una delle cinque migliori teste dell’attuale scienza economica.<0}{0>Se svou první knihou “Ekonomie dobra i zla”, která v roce 2012 získala cenu na Frankfurtském knižním veletrhu,  nasbíral nečekaný úspěch po celém světě.<}0{>Con il suo primo libro “L’economia del bene e del male”, che nel 2012 ha ottenuto il premio della Fiera del Libro di Francoforte, ha raccolto un successo inatteso in tutto il mondo.<0}{0>Následovali 14 překladů a renomé nové hvězdy alternativního pohledu na ekonomii, který nabourává zajeté a s ohledem na dnešní setrvávající ekonomickou krizi již nefunkční 30 let zastaralé poučky </cf><cf font=”Georgia” bold=”on” italic=”on”>mainstreamu</cf><cf font=”Georgia” bold=”on”>, neboli </cf><cf font=”Georgia” bold=”on” italic=”on”>Washington Consensus</cf><cf font=”Georgia” bold=”on”>.<}0{>Sono seguite 14 traduzioni e la fama di astro nascente di una visione alternativa dell’economia che non teme scontri con le vecchie e, come dimostrato dalla crisi perdurante, non più funzionali ricette del mainstream, ovvero del cd. Washington Consensus.<0}{0>Po konferenci “Banalita dobra” při prvním Evropským dnem Spravedlivých, kde poukázal na morální a hodnotové jádro ekonomické otázky, měli jsme tu čest vést s mladým ekonomem známým svým spontánním a neformálním vystupováním velice zajímavý a inspirující rozhovor.</cf><}0{>Dopo la conferenza “La Banalità del Bene”, tenutasi durante la prima Giornata Europea dei Giusti durante la quale ha ricordato il nucleo morale della questione dei valori nell’economia, abbiamo avuto l’onore di intervistare il giovane economista noto per la sua spontaneità e informalità del quale presentiamo per Cafè Boheme le interessanti e ispiranti idee.

 005

 

Quale è il rapporto, se esiste, tra la crisi economica e i modelli culturali?<0}{0>Uvedeno jinak:<}0{>Detto diversamente:<0}{0>je pravda, že tato ekonomická krize je pouze materiální stránkou větší krize hodnot, kterou zažívá starý kontinent?</cf><}0{>è vero che questa crisi economica è soltanto il lato materiale di una più profonda crisi di valori che il Vecchio Continente sta attraversando?

 

Quando guardiamo a tutte le crisi che si sono avvicendate in Europa, a partire dal Nuovo Testamento, vediamo chiaramente che noi europei abbiamo una singolare caratteristica:<0} {0>máme pocit, že jsme kolébka, ale zároveň i hrobka kultury.<}0{>abbiamo la sensazione di essere la culla ma anche la tomba della cultura.<0} {0>Vždy když prožíváme nějakou krizi, tak ji vnímáme morálně.<}0{>Percepiamo sempre moralmente le crisiche attraversiamo.<0} {0>Ve Starém Zákoně krize se rovnala nějakému morálnímu úpadku:<}0{>Nell’Antico Testamento la crisi era paragonata ad una sorta di decadenza morale:<0} {0>když národ udělal prostě něco morálně špatného, tak přišel trest; když naopak králové nebo soudci soudili spravedlivě, tak přišlo požehnání, které bylo politické a ekonomické.<}0{>quando il popolo faceva qualcosa di moralmente sbagliato seguiva la punizione; quando al contrario i re o i giudici agivano secondo giustizia allora arrivava la benedizione, che poteva essere sia politica che economica.<0} {0>Tohle považuji za první vysvětlení hospodářského cyklu vůbec v dějinách.<}0{>Ritengo che questa sia la prima spiegazione in assoluto nella storia del ciclo economico.<0} {0>Takže to vždycky bylo spojeno s nějakou kulturou nebo hodnotami.<}0{>Quindi la crisi veniva percepita sempre in relazione a qualche cultura o ad alcuni valori.<0} {0>Křesťanství tu etiku pak posunulo do posmrtného života.<}0{>Il Cristianesimo ha successivamente spostato questa etica nell’aldilà.<0} {0>Dlouho se pak křesťané o tenhle svět prostě nezajímali.<}0{>Per molto tempo i cristiani non si sono interessati a questo mondo.<0} {0>V 17. století v Čechách Jan Amos Komenský měl taky pocit, že nastává konec světa a že je morální úpadek.<}0{>Nel XVII secolo in Boemia anche Jan Amos Komenský pensò che stava arrivando la fine del mondo e la decadenza morale.<0} {0>My teď ty krize vnímáme ekonomicky.<}0{>Noi oggi percepiamo le crisi attraverso un’ottica economica.<0} {0>Podle mě je to pořád to stejné téma.<}0{>Ma secondo me si tratta sempre dello stesso tema.<0} {0>My jsme ekonomická civilizace, protože pro nás jsou nejdůležitější ekonomické hodnoty:<}0{>Siamo una civiltà economica perché per noi i valori più importanti sono quelli economici:<0} {0>jedná se ale stále o hodnoty, ať už ekonomické, kulturní, náboženské nebo jiné.<}0{>ma si tratta pur sempre di valori, che siano economici, culturali, religiosi o di altro tipo.<0} {0>Takže ta spojitost tam je očividná, a koneckonců i teď vlastně celý západní svět prochází jakýmsi pokáním.<}0{>Quindi il legame è evidente, e, dopo tutto, anche adesso l’intero Occidente sta attraversando una specie di penitenza.<0} {0>Máme pocit, že se něco udělalo špatně, nevíme přesně co, a chceme to změnit, tak teď máme zase mesiášská očekávání nového modelu, který vyřeší všechny problémy.<}0{>Abbiamo l’impressione di aver fatto degli errori, ma non sappiamo esattamente quali, vogliamo cambiare e così adesso nutriamo aspettative messianiche verso un nuovo modello che risolverà tutti i problemi.<0}

 

 

Anche se spesso non appare evidente, il potere reale non consiste tanto nella ricchezza di materie prime, denaro o tecnologia, quanto piuttosto nei pensieri dominanti che stanno alla base delle ideologie economiche, politiche e sociali.<0}{0>Jaká je dnes situace těchto myšlenkových elit?<}0{>Qual è oggi la situazione di queste élites concettuali?<0}{0>Stále platí nadvláda extremních neoliberálních teorií nebo krize si opravdu vynutila nový prostor pro jiná řešení společenského uspořádání?</cf><}0{>Vale sempre la supremazia delle teorie neoliberiste oppure la crisi ha aperto davvero un nuovo spazio per nuove soluzioni di organizzazione economica?

 

Già Keynes diceva che il pensiero è al primo posto, dopo viene il denaro.<0} {0>K vaší otázce:<}0{>Per tornare alla sua domanda:<0} {0>myslím si, že jsme přišli k tomu, že trhy nejsou božské.<}0{>penso che abbiamo capito che i mercati non sono divini.<0} {0>Já to popisuji takhle:<}0{>Io lo descrivo così:<0} {0>automobil je výborný vynález, ale v mnoha zemích se stal hlavní příčinou úmrtí, tak teď co s tím?<}0{>l’automobile è una scoperta fantastica, ma in molti paesi è anche diventata la prima causa di mortalità, allora cosa fare?<0} {0>Vrátíme se ke koním?<}0{>Torniamo ai cavalli?<0} {0>Auto je prostě lidský výtvor, není Bohem dané.<}0{>L’auto è semplicemente una creazione umana, non è data dal Signore.<0} {0>Naopak liberální, pravicová ekonomie naopak měla dlouho za to, že všechno vyřeší trhy, že trhy mají jakousi vlastnost toho fetiše, který umí přetvářet zlo v dobro, která umí řídit společnost, která nemá být řízená.<}0{>Al contrario, l’economia liberista di destra ha sostenuto a lungo che i mercati avrebbero risolto tutto e che i mercati sono una specie di feticcio in grado di trasformare il male in bene e di guidare la società che, al contempo, non deve essere guidata.<0} {0>Čili jedná se o jakémsi </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>unorchestrated orchestrator</cf><cf font=”Georgia”>, který nesmí být orchestrován, ale bude orchestrovat nás.<}0{>Si tratta dunque di una specie di unorchestrated orchestrator che non deve essere orchestrato ma che orchestrerà noi.<0} {0>Teď jsme si uvědomili, že když pustíme volant, tak jednoduché to zase také není.<}0{>Adesso ci siamo resi conto che se lasciamo il volante le cose si complicano un bel po’.<0} {0>Podle mě ta pravice nepřišla s moc dobrými argumenty, pořád se opakuje to samé:<}0{>Secondo me la destra non ha portato degli argomenti troppo buoni, si ripete sempre la stessa cosa:<0} {0>za vše může regulace a míň regulace je řešení.<}0{>è tutta colpa della regolamentazione e la soluzione è deregolamentare.<0} {0>Já to vnímám tak, že každý z nás se nějak reguluje a vytváří si nějaká pravidla, která pak dodržuje nebo ne.<}0{>Io vedo le cose così: ognuno di noi si regola in qualche modo e si crea delle regole che poi rispetta o meno.<0} {0>A tak to je i v ekonomii.<}0{>E così è anche in economia.<0} {0>Třeba výrobci bot se musejí nějakým způsobem dohodnout, aby lidé těm botám věřili.<}0{>Ad esempio i produttori di scarpe devono mettersi d’accordo in qualche modo affinché le persone abbiano fiducia in queste scarpe.<0} {0>Pokud nastane pocit, že lidé tuto důvěru ztrácí, tak pak ztrácí celý průmysl, který ty boty vyrábí.<}0{>Se si diffonde la sensazione che le persone stanno perdendo questa fiducia, allora poi ci perde tutta l’industria che produce quelle scarpe.<0} {0>Je tedy v jejich zájmu, aby existovala nějaká pravidla, která by ten obor regulovala.<}0{>Quindi è nel loro interesse che esistano delle regole che disciplinino quel settore.<0} {0>Pokud se tohle nestane, tak pak ty pravidla musí vytyčit nějaký regulátor.</cf><}0{>Se questo non accade, poi deve intervenire un qualche regolatore che stabilisca queste regole.

 

 005 corretto

Da una parte abbiamo la forza delle stesse idee ma dall’altra abbiamo i think-tank, le istituzioni e le università dove nascono i sistemi concettuali dominanti. È <0}{0>Přirozeně bohatší přispívatelé naklání svou přízeň a své prostředky těm idejím, které jim nejvíce vyhovují.<naturale che i finanziatori più ricchi concedano i propri favori e i propri mezzi a quelle idee che fanno loro più comodo.<0}{0>Žijeme tedy v jakési ekonomické diktatuře úzké skupiny superbohatých?</cf><}0{>Viviamo dunque in una qualche forma di dittatura economica di una ristretta élite di superricchi?

 

Io non soprovvaluterei il ruolo dei soldi.<0} {0>Říká se:<}0{>Si dice:<0}{0></cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>you can fool some people, but you cant fool all the people all the time</cf><cf font=”Georgia”>.<}0{>you can fool some people, but you cant fool all the people all the time.<0} {0>Je to hezky vidět na prezidentské kampani, kterou jsme tady měli.<}0{>Lo si vede bene nelle elezioni presidenziali che abbiamo avuto in Repubblica Ceca.<0} {0>Byli kandidáti, kteří do kampaně vložili desítky milionů, a zdaleka nezískali tolik hlasů, jako někteří, kteří utratili jen stovky tisíc.<}0{>C’erano dei candidati che hanno versato decine di milioni nella campagna elettorale e non hanno preso lontanamente i voti che hanno preso altri che hanno speso solo poche centinaia di migliaia di corone.<0} {0>Takže ta myšlenka pořád má prioritu před těmi penězi.<}0{>Quindi il pensiero ha sempre la priorità sul denaro.<0} {0>Nemyslím si, že je tady nějaká finanční skupina, která to všechno ovládá, na to je ten systém moc složitý.<}0{>Non penso che esista un qualche gruppo finanziario che comanda tutto, il sistema è troppo complicato perché le cose possano funzionare così.<0} {0>Zkuste zorganizovat úklid baráku, kde žijí dvacet lidí, a uvidíte, jak je to těžké.<}0{>Provate a organizzare la pulizia di un condominio dove vivono venti persone e vedrete quanto è difficile.<0} I problemi accadono {0>Stále se to děje, známe ten průšvih s tím LIBORem, takže možné tedy to je, ale nemyslím si, že by to byl náš osud.<}0{>accasempre, conosciamo lo scandolo del LIBOR (si tratta del tasso di interesse londinese al quale le banche sono disposte a scambiarsi liquidità, spesso viene utilizzato come punto di riferimento per gli altri tassi di interesse, NdR), ma io non penso che questo sia il nostro destino.<0} {0>Když to trochu přeženu máme přece příklad třeba Ježíše, nebo Buddhy, kteří prosadili sílou myšlenek a slov, nikoliv penězi nebo mocí.</cf><}0{>Esagerando un po’ possiamo fare l’esempio di Cristo oppure del Buddha che si sono imposti con la forza delle loro idee e parole e non con il denaro o il potere.

 

 

 

{0>Když chvíli odbočím, tak možná i ta kvantová fyzika k tomu směřuje, když nám ukazuje, že vztah příčina-následek by mohl být úplně obrácený, než jsme si mysleli, a že mysl patrně je princip všeho možného.<}0{>Facendo una piccola deviazione potremmo dire che anche la fisica quantistica sta andando in questa direzione nel momento in cui ci mostra che il rapporto causa-effetto potrebbe essere completamente opposto a quello che pensiamo e che la mente probabilmente è il principio di tutto il possibile.<0}

 

La fisica quantistica ha molto da insegnare all’economia.<0} {0>Ekonomie, kterou známe se spíše učila z klasické fyziky, než z těch modernějších modelů, kde v extrémním slova smyslu i ten foton má určitou citlivost na to, je-li vnímán nebo není.<}0{>L’economia che conosciamo ha appreso dalla fisica classica piuttosto che dai modelli più moderni dove, estremizzando, anche il singolo fotone ha una determinata sensibilità al fatto di essere percepito o meno.<0} {0>Takže ta jednoduchá descartova kauzalita ve fyzice je překonána, kdežto v ekonomii se zdá, že stále věříme v takový </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>clockwork organge</cf><cf font=”Georgia”>, mechanický pomeranč.</cf><}0{>Quindi la semplice causalità cartesiana nella fisica è stata superata mentre in economia sembra che crediamo ancora in una specie di clockwork organge, l’arancia meccanica.

 

 

Come sappiamo Adam Smith era professore di filosofia morale.<0}{0>Ekonomie se však zrodila z prostoru mravní problematiky a ne z exaktních věd.<}0{>L’economia quindi è nata nello spazio della questione morale e non in quello delle scienze esatte. È <

 

{0>Je tedy načase, aby myslitelé, jako třeba Žižek  do toho začali mluvit více a ekonomové méně?</cf><arrivato il momento per altri pensatori, come può essere Žižek, di iniziare a metterci bocca e gli economisti meno?

 

John Stuart Mill ebbe a dire che non sarà mai un buon economista colui che è soltanto un economista.<0} {0>Adorno k tomu řekl, že to platí vůbec obecně:<}0{>Adorno ha aggiunto che questo è valido in generale:<0} {0>muzikant, který je jenom muzikant, není vůbec žádný muzikant, je to idiot.<}0{>un musicista che è solo un musicista non è affatto un musicista, è solo un idiota.<0} {0>Já beru ekonomii za humanitní vědu, a svou knížkou se ji tam snažím nějakým způsobem zapojit nebo vrátit, když vlastně tam kdysi začínala.<}0{>Per me l’economia è una scienza sociale e con il mio libro ho cercato in qualche modo di portarla, o riportarla, in quello spazio visto che, a ben pensarci, è lì che tutto ebbe inizio.<0} {0>Měl jsem takový renesanční ideál, že já se budu věnovat ekonomií, ten druhý historií, ten další antropologií, ta sociologií, pak se sejdeme a dáme to všechno dohromady, ale to se nestalo.<}0{>Nutrivo un ideale rinascimentale dove vedevo me occuparmi di economia, l’altro di storia, l’altro ancora di antropologia e quell’altra di sociologia, poi ci saremmo incontrati e avremmo messo tutto insieme, ma ciò non è accaduto.<0} {0>Tak do jisté míry i naši společnost lze nazvat společnost </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>fachidiotů</cf><cf font=”Georgia”>, v němčině </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>fachidiot</cf><cf font=”Georgia”> je člověk, který hrozně rozumí jednomu malému výseku, ale nerozumí ničemu jinému a dělá milné závěry.<}0{>Quindi in un certo senso anche la nostra società può essere descritta come una  società di fachidioti, in tedesco con la parola fachidiot si descrive una persona che è estremamente esperta di un piccolo settore ma che non capisce niente di tutto il resto e fa conclusioni sbagliate.<0} {0>Myslím si, že to poznání by mělo mít oboje.<}0{>Penso che la conoscenza dovrebbe avere entrambi gli elementi.<0} {0>Ve  fyzice je to hezky vidět:<}0{>Nella fisica lo si vede bene:<0} {0>když si přečtete ty populární knihy, fyzika je tam spojována s filosofií, teologií.<}0{>quando leggete i libri divulgativi vedrete che la fisica viene messa in relazione alla filosofia e alla teologia.<0} {0>A to je potřeba mít i v  ekonomii:<}0{>Ed è di questo che abbiamo bisogno anche nell’economia:<0} {0>je třeba mít tu hlubinnou stránku lidí, kteří zkoumají zda </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>theta</cf><cf font=”Georgia”> se rovna 0,4 nebo 0,5 a dělají to celý život – a ty je třeba respektovat -, stejně tak je třeba respektovat lidi, kteří se snaží hledat širší souvislosti pro ten obor.</cf><}0{>è necessario avere il lato approfondito rappresentato dalle persone che cercano di scoprire se theta è 0,4 oppure 0,5 e lo fanno tutta la vita – ed è necessario rispettarli -, allo stesso modo però è necessario rispettare anche le persone che cercano di trovare nessi più ampi per questa disciplina.

 

 

Esiste uno spazio in questo senso in Repubblica Cechia?<0}{0>Vidíte nějaký posun?</cf><}0{>Vede un qualche sviluppo?

 

La crisi ha costretto anche me a riflettere su contesti più ampi, così la sera ho iniziato a studiarmi la filosofia e durante il giorno facevo il mio lavoro di analista.<0} {0>Tato kniha je toho do jisté míry výsledkem a potěšilo mě, že našla tak širokou čtenářskou obec, to jsem nečekal.<}0{>In una certa misura questo libro è il risultato di tutto ciò e sono felice che abbia trovato una comunità di lettori così ampia, non me lo aspettavo.<0} {0>Je po takových věcech poptávka, už prostě nejde pořád dokola opakovat staré poznání, které jsme si kdysi vypočítali, musíme to spojit i s jinými obory.<}0{>C’è interesse per queste cose, non è più possibile continuare a ripetere sempre le vecchie conclusioni che abbiamo calcolato tanto tempo fa, dobbiamo legarci anche ad altri settori.<0} {0>Tady je taky potíž s politikou.<}0{>E qui sta il problema della politica.<0} {0>Ten politik nesmí naslouchat jen jedné skupině, třeba jen ekonomům, jak je dnes trend.<}0{>Il politico non deve ascoltare soltanto un gruppo, ad esempio gli economisti, come è oggi comune fare<0} {0>Naopak musí tu společenskou situaci cítit a poslouchat filosofům, teologům, sociologům, psychologům atd.</cf><}0{>Al contrario deve essere in grado di percepire la situazione sociale e ascoltare anche i filosofi, i teologi, i sociologi, gli psicologi etc.

 

 

Negli ultimi anni in Italia si è cominciato a parlare del signoraggio, ovvero dei guadagni delle banche derivanti dal potere di stampare la moneta.<0}{0>Přesto víme, že v samotné chvíli, kdy jsme vytiskli bankovku, kterou společnost uzná za nositelkou nějaké peněžné hodnoty, jsme též vyrobili dluh, který se musí splácet, aby byla dodržená společenské dohoda.<}0{>Al momento stesso, però, sappiamo che ogni banconota stampata, riconosciuta dalla società come portatrice di un dato valore in denaro, rappresenta anche un debito che dobbiamo pagare affinché sia rispettato il patto sociale.<0}{0>Tento dluh je ale v rukou centrálních bank, které se stávají čím dál více soukromými subjekty distancující se od potřeby společnosti pod roužkou “nezávislosti”.<}0{>Questo debito, però, è nelle mani delle banche centrali che si stanno trasformando sempre di più in soggetti privati distanti dai bisogni della società nascosti dietro la maschera dell’ “indipendenza”.<0}{0>Komu doopravdy tyto subjekty odpovídají a čí zájmy sledují?</cf><}0{>A chi rispondono davvero questi soggetti e quali interessi e fini perseguono?

 

Da noi la banca centrale è ralmente indipendente, qui in Repubblica Ceca abbiamo una tradizione relativamente forte, quasi tedesca.<0} {0>Nezávislost centrálních bank je jeden z výdobytků naší civilizace, prostě víme, že pro politika to pokušení té ražby peněz je příliš velké a málokterý politik nebo politička tomu odolá.<}0{>L’indipendenza delle banche centrali è una delle conquiste della nostra civiltà, sappiamo infatti che per il politico la tentazione di stampare moneta è troppo grande e sono in pochi i politici, o le politiche, capaci di resistere.<0} {0>Já si myslím, že podobným směrem depolitizace by měla jít i fiskální politika.<}0{>Penso che anche la politica fiscale dovrebbe andare in una direzione simile di depoliticizzazione.<0} {0>Stát má dvě páky, kterými může trochu ovlivňovat hospodářskou politiku, jedna je monetární politika, což je vlastně monopol státu na tisk peněz, a druhá je fiskální politika, což je pak monopol státu na tisk dluhů.<}0{>Lo stato ha due leve con le quali può influire un poco sulla politica economica: una è la politica monetaria, ovvero in sostanza il monopolio dello stato di stampare moneta, e l’altra è la politica fiscale, che è invece il monopolio dello stato di stampare debiti.<0} {0>Už dávno chceme, aby monetární politika byla nepolitická, aby fungovala podle nějakého pravidla, které není politicky ovlivnitelné.<}0{>Già da tempo vogliamo che la politica monetaria sia apolitica in modo che funzioni secondo una qualche regola che non sia politicamente manovrabile.<0} {0>Myslím si, že bychom to podobně měli zařídit i u fiskální politiky, ať se národ svobodně rozhodne, zda chce být národem s nízkými daněmi a nízkými výdaji, jako je třeba Amerika, anebo národem s vysokými daněmi a vysokými výdaji, jak je třeba ten nordický model.<}0{>Penso che dovremmo fare così anche nella politica fiscale; che sia il popolo a decidere liberamente se vuole essere una nazione con basse tasse e basse spese, come per esempio gli USA, oppure una nazione con imposte elevate e spese elevate, come per esempio il modello nordico.<0} {0>Není ale možné – přesto, že často ta demokracie k tomu láká -, zvolit si stát s nízkými daněmi a vysokými výdaji.<}0{>Ma non è possibile – anche se spesso la democrazia ce lo fa quasi credere -, scegliere uno stato con imposte basse e spese elevate.<0}

 012 corretto

 

{0>Pak existuje i italská cesta vysokých daní a žádných služeb…<}0{>Poi esiste anche la via italiana di imposte elevate e nessun servizio…<0}

 

Esatto, anche questa non è una combinazione auspicabile, ma credo che un politico non dovrebbe avere il potere di stampare a piacere il denaro, ed è per questo che l’Europa con l’inflazione non ha problemi grossi come quelli che ha con il debito.<0} {0>Hřích monetární politiky je inflace, hřích fiskální politiky je pak zadlužení.</cf><}0{>Il peccato della politica monetaria è l’inflazione, il peccato della politica fiscale è invece l’indebitamento.

 

 

Ok, abbiamo una banca centrale indipendente dalla politica, ma poi nella realtà sono le persone a dirigerla, e quali sono gli obiettivi perseguiti da queste persone?<0}{0>Nízkou inflaci?<}0{>Una bassa inflazione?<0}{0>Fajn, ale za jakým cílem?<}0{>Bene, ma a quale scopo?<0}{0>Většina lidí by asi vítala o vyšší inflace výměnou za vyšší zaměstnanost v důsledku expanzivní monetární politiky.</cf><}0{>La maggior parte delle persone probabilmente accetterebbe un’inflazione più alta in cambio di maggiore occupazione a seguito di una politica monetaria espansiva.

 

Ed è proprio questo il problema, la maggior parte delle persone direbbe di sì a questa offerta.<0} {0>Proto monetární politika není zrovna demokratická, my nevolíme guvernéra.<}0{>Per questo la politica monetaria non è propriamente democratica, non eleggiamo il governatore della banca centrale.<0} {0>Jak monetární, tak fiskální politika jsou vlastně trik.<}0{>In realtà, sia la politica monetaria che quella fiscale sono dei trucchi.<0} {0>Monetární politika předstírá, že je více peněz, než jich ve skutečnosti je, a potenciálně hřeší právě na to, co má chránit, čili hodnotu peněz.<}0{>La politica monetaria finge che ci siano più soldi di quanti in realtà ve ne sono, e potenzialmente pecca proprio su quello che dovrebbe proteggere, ovvero il valore del denaro.<0} {0>Fiskální politika zas předstírá, že je poptávka, když poptávka není.<}0{>La politica fiscale al contrario finge che ci sia la domanda quando la domanda non c’è.<0} {0>Pokud ekonomie trpí propadem, tak pak stát může dělat ten trik, že uměle vytvoří tu poptávku, supluje vlastně za ten trh.<}0{>Se l’economia è in recessione, allora lo stato può ricorrere a qualche trucco creando in modo artificiale la domanda, in pratica si sostituisce al mercato.<0} {0>Kdybychom to dělali správně, čili kdybychom v dobrých letech šetřili, měli bychom pak přebytek veřejných financí, ze kterého pak v krizi bychom si mohli dovolit utrácet víc, než nasbíráme, protože máme našetřeno, ale to neděláme.<}0{>Se lo facessimo bene, ovvero se risparmiassimo durante gli anni buoni, poi avremmo un saldo positivo delle finanze pubbliche con il quale durante la crisi ci potremmo permettere di spendere più di quanto raccogliamo perché abbiamo risparmiato, ma non lo facciamo.<0} {0>Proto teď vidíme, že mnoho západních zemí dělá úsporná opatření uprostřed krize, protože v dobách dobrých dělaly jen rozhazovačnou politiku.<}0{>Per questo adesso vediamo che molti paesi occidentali applicano misure di risparmio nel bel mezzo della crisi perché nei periodi buoni hanno fatto una politica di sprechi.<0} {0>V podstatě jsme tu fiskální politiku hráli naopak.</cf><}0{>In pratica abbiamo gestito la politica fiscale al contrario.

 

 

Quindi dovremmo legare di più le mani ai politici?<0}{0>Vždyť o tom je i demokracie:<}0{>Ma questa è la democrazia:<0}{0>politici přece reagují na voličská očekávání.<}0{>i politici in fondo reagiscono alle aspettative degli elettori.<0}{0>Žijeme ve dvojitým světě:<}0{>Viviamo in un doppio mondo:<0}{0>ten před volbami, kdy vláda rozhází, a pak po volbách, kdy naopak šetří.<}0{>quello prima delle elezioni, quando il governo spende e spande, e quello del dopo elezioni, quando invece risparmia.<0}{0>Ale přece obyčejný člověk z ulice má právo volit i toho, kdo mu nabízí nějakou práci, pracovat potřebuje a může mu být jedno jakými penězi ho budou platit.</cf><}0{>Ma in fondo la persona comune della strada ha diritto di votare colui che gli offre un qualche lavoro, ha bisogno di lavorare e non gli interessa con quali soldi lo pagheranno.

 

Sì, questo si può fare in momenti di emergenza quando si può fingere che ci sia una domanda superiore ma non è possibile farlo all’infinito.<0} {0>My si musíme uvědomit, že demokracie jako taková mnohdy spočívá na nedemokratických pilířích.<}0{>Dobbiamo renderci conto che la democrazia come tale molto spesso si appoggia su pilastri non democratici. Prendiamo per esempio<0}{0>Například soudnictví:<}67{>prendiamo  la giustizia:<0} {0>přece nikdo nechce, aby ten soudce odpovídal </cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>vox populi</cf><cf font=”Georgia”>, i kdyby celý národ stokrát zval pověz ho, pověz ho, dotyčný soudce tohle nesmí poslouchat a musí souzeného soudit podle práva.<}0{>nessuno di noi vuole che il giudice segua la vox populi:anche se tutto il popolo gridasse alla forca, alla forca, il giudice non lo deve ascoltare e deve giudicare l’imputato secondo la legge.<0} {0>Taky soudce nevolíme, ale jmenujeme.<}0{>Infatti non eleggiamo i giudici ma li nominiamo.<0} {0>Podobně tak je to u monetární politiky, guvernéra nevolíme podle toho, co slibuje, ale nominujeme ho.<}0{>La politica monetaria funziona in modo simile, non eleggiamo il governatore della banca centrale in base a quello che promette, ma lo nominiamo.<0} {0>S tou inflací to může vypadat, jak říkáte, co by mi vadila tří nebo pětiprocentová inflace, ale s inflací problém je, že je hrozně kluzká, pak je třeba, aby ta centrální banka začala stahovat ty peníze, a to je hrozně bolestivé, nikomu se to nechce dělat.<}0{>Con l’inflazione può sembrare che le cose stiano come dice lei. Perché mi dovrebbe dar fastidio un’inflazione del tre o del cinque percento, ma il problema dell’inflazione è che è estremamente scivolosa, poi è necessario che la banca centrale inizi a ritirare quei soldi dalla circolazione ed è una cosa molto dolorosa che nessuno ha voglia di fare.<0} {0>Dopadne to pak tak, že se dělá jen tu příjemnou část, a na tu nepříjemnou málokdy dojde, a v tom je právě ten trik.<}0{>E così finisce che viene fatta solo la parte piacevole e raramente arriva il turno di quella spiacevole, ed è proprio qui che sta il trucco.<0} {0>Proto si myslím, že je lepší, aby to neřídili politici, nebo lidé, kteří mají střet zájmů, protože ten politik má větší zájem ve svém znovuzvolení.<}0{>Per questo penso che sia meglio che non lo facciano i politici o le persone che hanno un conflitto di interessi perché per il politico la rielezione sarà sempre la sua priorità.<0} {0>Ať strany a politici spolu soutěží na to, kdo dokáže lépe řídit stát anebo kupovat to, co lidé chtějí, ať to jsou dálnice nebo školy, ale ať nesoutěží o tom, kdo skrupulózně je schopen tu zemi více zadlužit.<}0{>Che i partiti e i politici si confrontino su chi riesce meglio a gestire lo stato oppure su chi riesce ad acquistare quello che le persone desiderano, che siano le autostrade oppure le scuole; ma che non concorrano su chi è più bravo ad indebitare maggiornamente e con costanza il paese.<0} {0>Proto navrhuji, aby tady bylo nějaké nezávislé těleso, ať už národní, nebo ještě lépe celoevropské.</cf><}0{>Per questo propongo che ci sia un qualche organismo indipendente, nazionale o ancora meglio europeo

 

 

Le pesanti misure economiche neoliberiste si sono sempre presentate sotto la promessa del cd. effetto trickle downche però evidentemente non ha avuto luogo.<0}{0>Bohatí jsou čím dál bohatší a chudí chudší.<}0{>I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.<0}{0>K tomu přidejme i chudnoucí střední třída.<}0{>A questo si aggiunga anche la classe media che si impoverisce.<0}{0>Není tedy správnost neoliberálních teorií zcela zpochybněna právě takovými nevyváženými výsledky z jejich reálné aplikace?<}0{>LLLa correttezza delle teorie neoliberiste non viene allora messa del tutto in discussione proprio dai risultati sbilanciati della sua applicazione reale?<0}{0>Uzenář bude vždy chtít podporovat prodej svých uzenin, to je zcela přirozené.<}0{>Il salumiere vorrà sempre sostenere la vendita dei suoi salumi, è del tutto naturale.<0}{0>Méně přirozené je, aby celá společnost, ve které je jen málo procent uzenářů, si vzala za svou “uzenářskou” ideologii.<}0{>Meno naturale però è che l’intera società, nella quale c’è solo una piccola percentuale di salumieri, assuma come propria l’ideologia “del salumiere”.<0}{0>Kde je ta optimální rovnováha?</cf><}0{>Dov’è l’equilibrio ottimale?

 

È giusto che il salumiere più bravo faccia i salumi, il problema sta nella definizione di salumiere più bravo:<0} {0>znamená to člověk, který se vyzná v maso, chuti, dokáže to dělat hygienicky, správně a dlouhodobě, anebo je to člověk, který krátkodobě umí ty párky udělat levně anebo má pistoli?<}0{>si intende quella persona che conosce bene le carni, i loro sapori, è in grado di lavorare in modo igienico, corretto e in modo continuativo oppure è quella persona che sa fare i salumi solo nel breve periodo a prezzi bassi oppure ha una pistola?<0} {0>V momentě kdy máme pravidlo, že v konkurenčním boji ve výrobě párků se smí použit pistoli, tak vyhraje nejšikovnější uzenář, což ale bude znamenat nejšikovnější ve schopnosti vyhrožovat ostatní a ne ve schopnosti dělat nejlepší a nejchutnější párky, a tady je ta role té regulace.<}0{>Nel momento in cui accettiamo la regola che nella battaglia concorrenziale nella produzione dei salumi è lecito utilizzare la pistola, allora vincerà il salumiere più bravo, ma questo significherà che è il più bravo nel minacciare gli altri e non nella capacità di preparare i salumi migliori e più buoni. Questo è il ruolo della regolamentazione.<0} {0>Podobně je to i ve sportu:<}0{>Funziona così anche nello sport:<0} {0>když hrajeme fotbal, tak potřebujeme mít jasné daná pravidla, která se dodržují, a za druhé je potřeba mít rozhodčího, jinak z toho fotbalu za chvíli bude box.<}0{>quando giochiamo a calco abbiamo bisogno di avere regole chiare e date che vengono rispettate, secondo è necessario avere un arbitro, altrimenti invece del calcio in pochi minuti avremo la box.<0} {0>Je tedy na regulátorovi a na těch hráčích, aby si řekli na jakou hru se bude hrát:<}0{>Tocca quindi al regolatore e ai giocatori decidere a quale gioco intendono giocare:<0} {0>bude to hra o nejlepší párky nebo o nejlepšího střelce?<}0{>sarà il gioco dei migliori salumi oppure del tiratore più bravo?<0} {0>Tady je ta rovnováha.</cf><}62{>Qui sta l’equilibrio.

 

 

Dietro la pressione delle istituzioni internazionali i paesi indebitati come l’Italia e la Grecia hanno delegato i propri governi direttamente a funzionari bancari come Monti e Papadémos.<0}{0>Přesto se dluh nedokázal zkrotit.<}0{>Ciononostante il debito non è stato domato.<0}{0>Přitom finanční instituce celého světa volají po snížení veřejných dluhů.<}0{>Al tempo stesso le istituzioni finanziarie di tutto il mondo chiedono a gran voce la diminuzione dei debiti pubblici.<0}{0>Dá se tedy říct, že ekonomové, kteří se stali politiky selhali?</cf><}0{>Possiamo dire allora che gli economisti hanno fallito nel ruolo di politici?

 

È una buona domanda perché l’intero problema che stiamo vivendo sta nell’economia, la domanda è se potremo tirarcene fuori con ancora più economia.<0} {0>Do jisté míry není vůbec dané, že ekonomové tomu rozumí více než kdokoliv jiný.<}0{>In un certo senso non è assolutamente detto che gli economisti ne capiscano più di chiunque altro.<0} {0>Je otázkou, zda řešením ekonomické krize je více ekonomie, víc produktivity a více ekonomického uvažování.<}0{>La questione è se la soluzione della crisi economica passa per più economia, maggiore produttività e più pensiero economico.<0} {0>Teď je pozdě to hasit.<}0{>Adesso è tardi per spegnere l’incendio. È<0} {0>Je to, jako kdybychom měli kocovinu a snažili se ji vyléčit, ale kocovina není ten problém, kterým je excesivní požití alkoholu den předem, takže asi tady problém je v excesivním používání toho ekonomického myšlení.<}0{>come se avessimo i postumi di una sbornia e cercassimo di eliminarla, ma questi postumi non sono il problema che invece è l’abuso di alcool della sera precedente, quindi il problema forse sta nell’uso eccessivo di questo tipo di pensiero economico. In sostanza<0} {0>Tudy jádro problému krize není ta kocovina, ale ten předchozí večírek.</cf><}0{>Inil nucleo del problema della crisi non sono questi postumi ma la sera precedente.

 

 

Nel libro molto interessante “Il debito: i primi cinquemila anni” si descrive la storia dei debiti e come in pratica il debito rappresenti soprattutto uno strumento di potere il cui rifiuto ha già avuto luogo diverse volte nella storia.<0}{0>Nedávno třeba Island odmítl uznat svůj dluh vůči Velké Británii a Nizozemsku, o čemž se v českém tisku vůbec nepsalo.<}0{>Non troppo tempo fa l’Islanda si è rifiutata di riconoscere il proprio debito nei confronti del Regno Unito e dei Paesi Bassi, cosa passata sotto silenzio dalla stampa ceca.<0}{0>Jaká je legitimita dnešních obrovských veřejných dluhů a jaké jsou nástroje o jejího zpochybnění a jaké šance mají?</cf><}0{>Qual è la legittimità degli enormi debiti pubblici moderni e quali sono gli strumenti per rifiutarli e che chance hanno?

 

Questo è il problema della colpa collettiva che è un tabù nell’etica.<0} {0>Dělba práce a hodnoty fungují téměř dokonale a dokážeme to na halíře změřit, proto máme taky daň z přidané hodnoty, ale vinu tak jednoduše dělit již nelze.<}0{>La divisione del lavoro e del valore funziona quasi perfettamente, siamo in grado di calcolarlo al centesimo, per questo abbiamo anche l’imposta sul valore aggiunto, ma la colpa non è così semplice da dividere.<0} {0>Dejme tomu, že zabiju člověka a za to dostanu 42 let, pokud ho zabijeme spolu to není tak, že já dostanu 21 let a vy také 21, naopak všichni dostaneme 42 let.<}0{>Facciamo l’ipotesi che io uccida una persona e che mi diano 42 anni di carcere, se lo uccidiamo insieme però non è che io ne prendo 21 e lei pure 21, al contrario prenderemo entrambi 42 anni.<0} {0>Takže ve specializace vina se nedělí, naopak se násobí.<}0{>Quindi nella specializzazione la colpa non si divide, al contrario si cumula.<0} {0>Koneckonců papež Jan Pavel II hovořil o hříšných strukturách, což jsou struktury, kde všichni jsou velice poctiví, bezvadní, ale nakonec stejně je vyprodukován nějaký hřích.<}0{>In fin dei conti il papa Giovanni Paolo II parlava delle strutture del peccato, ovvero delle strutture dove tutti sono molto onesti, pii, ma alla fine viene comunque commesso un qualche peccato.<0} {0>Když to řeknu trošku brutálně je to případ norimberských procesů:<}0{>Dicendolo in modo un po’ brutale è il caso dei processi di Norimberga:<0} {0>my nic, my jsme jenom poslouchali zákon, ale nakonec je tady téměř vyvražděno etnikum.<}0{>non è colpa nostra, noi abbiamo solo rispettato la legge, ma alla fine il risultato è stata un’etnia quasi sterminata.<0} {0>Tak kde je ta chyba?<}0{>Allora dov’è l’errore? È<0 {0>Můžou za to ti generálové, kteří nikoho nezabili, ale vymýšleli ta pravidla?<}colpa dei generali che non hanno ucciso nessuno ma che inventavano quelle regole?<0} {0>Anebo ti vojáci, kteří vraždili, ale sledovali ta pravidla?<}0{>Oppure sono colpevoli i soldati che hanno rispettato quelle regole?<0} {0>Další způsob, jak se na to dívat je fungování systémů vůbec jako takové.<}0{>Un altro modo di guardare alla questione è il funzionamento dei sistemi come tali.<0} {0>Všimněte si, že ani čistě racionální, matematické systémy nefungují.<}0{>Fateci caso, nemmeno i sistemi puramente razionali, matematici funzionano.<0} {0>Dejme tomu takový počítačový program, třeba windows, mac os, android nebo cokoliv jiného, který je jenom matematika, racionalita, čistá logika, žádná psychologie, žádný Oidipův komplex, žádné náboženství, ale přesto i tyhle systémy se čas od času zaseknou, a musíte ten systém resetovat.<}0{>Prendiamo per esempio un software come può essere windows, mac os, android o qualsiasi altro. Esso è solo matematica, razionalità, pura logica, nessuna psicologia, nessun complesso di Edipo, nessuna religione, eppure anche questi sistemi di tanto in tanto si bloccano e li dovete resettare.<0} {0>Takže žádný systém, byť bude 100% racionálně plánovaný a teoreticky zcela funkční, bude perfektní.<}0{>Quindi nessun sistema, per quanto pianificato in modo razionale al 100% e a livello teorico completamente funzionante, sarà mai perfetto.<0} {0>Není tedy čemu se divit, když se to stane celé společnosti, a tohle podle mě se stalo právě teď.<}0{>Non c’è di che stupirsi, allora, se accade anche a tutta la società, e secondo me questo è proprio quello che è accaduto adesso.<0} {0>Stáří tohle věděli, ve starém zákoně ale i v tom babylonském byl takový reset.<}0{>Gli antichi questo lo sapevano, nell’Antico Testamento ma anche nella legge babilonese esisteva una specie di reset.<0} {0>Třeba ve starém zákoně jednou každých 49 let udělali reset a začali znova, ten rok milosti, jednou za 49 let měl účel zaprvé restartovat ten systém a vymazat ty dluhy.<}0{>Ad esempio nell’Antico Testamento una volta ogni 49 anni veniva fatto il reset e si ricominciava, questo anno di grazia, una volta ogni 49 anni, aveva proprio lo scopo di far ripartire il sistema e cancellare i debiti.<0} {0>My jsme na to zapomněli.<}0{>Noi ce ne siamo dimenticati.<0} {0>Pokud vím, že každý počítač zhruba jednou za týden se zasekne, tak je pak lepší ho restartovat v neděli večer když je klídek.<}0{>Nel momento in cui so che ogni computer si blocca più o meno una volta alla settimana, allora è meglio farlo ripartire la domenica sera quando c’è più calma.<0} {0>Pokud to neudělám, tak pak jak to bývá stane se to v těch nejhorších chvílích.<}0{>Se non lo faccio poi, come succede sempre, accadrà nei momenti peggiori.<0} {0>Dále to léto milosti kromě restartu mělo i dobrý antimonopolní účel.<}0{>Inoltre quell’anno di grazia, oltra al restart, aveva anche un buon effetto antimonopolio.<0} {0>Jak jste hovořil o té koncentraci moci, čistý kapitalismus má mnohdy, ne vždycky, tendenci k monopolu.<}0{>Prima parlavamo della concentrazione del potere, il capitalismo allo stato puro spesso, ma non sempre, ha la tendenza al monopolio.<0} {0>Jinými slovy konkurence má tendence k nekonkurenci.<}0{>In altre parole la concorrenza tende verso la non concorrenza.<0} {0>Sen každého konkurenta je, aby konkurence nebyla a on se stal monopolistou.<}0{>Il sogno di ogni concorrente è che non ci sia la concorrenza e che lui diventi un monopolista.<0} {0>Je to vlastně i princip všech her, třeba monopoli, když jsme u těch monopolů.<}0{>Di fatto questo è anche il principio di tutti i giochi, per esempio il Monopoli, visto che parliamo di monopoli.<0} {0>Začíná to komunisticky, všichni máme stejné peníze a stejné šance vyhrát, pak třeba vyhrajete vy, ale potom hrajeme znova, dáme peníze zpátky do té krabice a resetujeme.<}0{>Si inizia con un’organizzazione comunista, tutti abbiamo gli stessi soldi e le stesse chance di vincere, poi per esempio vince lei, ma dopo giochiamo di nuovo, rimettiamo i soldi nella scatola e resettiamo.<0} {0>Teď si představte, že když je vám 18 let si zahrajete takovou hru, a my bychom vám zbytek života čistili boty.<}0{>Si immagini di giocare a questo gioco a 18 anni, dovremmo poi forse pulirle le scarpe tutta la vita?<0} {0>To pochopitelně nechceme.<}0{>Naturalmente non vogliamo questo.<0} {0>Tady by se dalo pochopit jinak těžko pochopitelné Ježíšovo rčení kdo má, tomu bude přidáno, kdo nemá mu bude vzato i to málo, co má.<}0{>In questo modo si potrebbe comprendere la frase altrimenti difficilmente comprensibile di Gesù a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha.<0} {0>Já to beru tak, že tím popisuje ten čistý princip kapitalismu bez jakýchkoliv přívlastků, protože to k tomu prostě spěje.</cf><}0{>Per me in questo modo si descrive il principio puro del capitalismo senza nessuna correzione, perché questa in sostanza è la sua natura.

 

 

E ora una domanda secca:<0}{0>celkový světový dluh, veřejný i soukromý, se odhaduje na zhruba 50.000 mld.<}0{>il debito mondiale complessivo, pubblico e privato, viene stimato in circa 50.000 mld.<0} $. {0>Kde tyto peníze jsou a komu je svět vlastně dluží?</cf><}0{>Dove sono questi soldi e a chi li deve il mondo?

 

Li deve al suo stesso futuro.<0} {0>Půjčka je něco jako rozdvojení peněz:<}0{>Il prestito è qualcosa come una duplicazione dei soldi:<0} {0>já mám pocit, že ty svoje peníze mám v bance, ale tam vlastně nejsou, protože banka je půjčí někomu, který třeba postaví barák.<}0{>io ho la sensazione che i miei soldi siano in banca, ma in realtà non ci sono perché la banca li presta a qualcun altro che magari ci costruisce un palazzo.<0} {0>A ty jeho peníze jsou vlastně moje, ale i jeho zároveň.<}0{>E i suoi soldi in realtà sono i miei, ma al tempo stesso sono anche i suoi.<0} {0>Kdybych já chtěl ty peníze teď hned, tak tam nejsou.<}0{>Se io volessi quei soldi subito, non ce li troverei.<0} {0>Takže ten bankovní systém je v čase nestabilní, je stabilní pouze v dlouhém období, když tohle je narušeno třeba nedůvěrou, tak to zkolabuje.<}0{>Quindi il sistema bancario è instabile nel tempo, è stabile soltanto nel lungo termine, quando ciò viene meno a causa della sfiducia poi il sistema collassa.<0} {0>My ty peníze dlužíme sami sobě, protože ty peníze jsou na dvou nebo více místech najednou.</cf><}0{>Siamo debitori verso noi stessi di quei soldi perché quei soldi sono in due o più posti nello stesso momento.

 

 

Tornando un attimo alle teorie complottiste, volevo chiederle se pensa che l’esoterismo gioca un qualche ruolo nell’economia mondiale oppure no?<0}

 

Io penso che chi crede alle teorie complottiste è un ottimista.<0} {0>Pokud to někdo řídí, a umí to řídit tak geniálně, tak je to optimistická myšlenka.<}0{>Se qualcuno controlla il sistema e riesce a farlo in modo così geniale, allora è davvero un ottimista.<0} {0>Mnohem strašidelnější je, že to nikdo neřídí a nějakým způsobem se to tak jak tak vyvine.<}0{>Molto più inquietante è pensare che non c’è nessuno al comando e che tutto si sviluppa in un certo modo.<0} {0>Co se týče esoteriky pochopitelně není žádné tajemství, že každý investor něčemu věří, má své talismany nebo principy, které jsou zcela iracionální, protože ta teorie někdy poradí, ale někdy taky ne.<}0{>Per quanto riguarda l’esoterismo comprensibilmente non è un segreto che ogni investitore creda in qualcosa, ha i propri talismani oppure principi che sono assolutamente irrazionali, la teoria infatti a volte aiuta, ma a volte no.<0} {0>Kdyby na to byl model, tak ty trhy nemusí fungovat.<}0{>Se ci fosse un modello, allora poi i mercati non dovrebbero necessariamente funzionare.<0} {0>Jinými slovy kdybychom všichni věděli, který kůň vyhraje, tak pak nemá cenu dělat sázky.<}0{>In altre parole, se tutti sapessimo qual è il cavallo vincente, poi non avrebbe senso scommettere.<0} {0>To je problém kapitálových trhů:<}0{>Questo è il problema dei mercati di capitali:<0} {0>všichni chtějí vědět, kdo vyhraje, ale to principiálně vědět nejde, a pokud to jde, tak nemá smysl celá ta sázkařská část toho investování.<}0{>tutti vogliono sapere chi vincerà, ma per principio non è dato saperlo, e se lo è, la scommessa degli investimenti non avrebbe più senso.<0} {0>Musí tam prostě být nějaká nejistota.<}0{>Ci deve essere qualche incertezza. È <0} {0>Dá se to různě podvádět, ale filosoficky, nebo teoreticky není možné znát výsledky předem.</cf><}0{>possibile barare in tanti modi, ma dal punto di vista filosofico, oppure teorico, non è possibile conoscere il risultato prima.

Se la si affronta bene la crisi può essere anche buona.<0} {0>Jung kdysi říkal, že bez krize se nic nezmění, a méně ze všeho lidská přirozenost.<}0{>Jung diceva che senza crisi non cambia niente, men che mai poi la natura umana.<0} {0>Všechno prochází nějakou změnou, nějakým cyklem.<}0{>Tutto attraversa un qualche cambiamento, un qualche ciclo.<0} {0>Cykly máme v životě, lepší a horší roky.<}0{>Anche nella nostra vita ci sono i cicli, gli anni migliori e quelli peggiori.<0} {0>Takže krize pokud je dobře vyslyšená, tak nás se snaží někam posunout.<}0{>Quindi, se si dà ascolto correttamente alla crisi, vediamo che essa cerca di farci progredire.<0} {0>Dobrá krize je taková, která bolí, ale nezabije a posune nás někam dál.<}0{>La crisi buona è quella che fa male ma che non uccide e ci spinge avanti.<0} {0>Třeba jednoduchý případ:<}0{>Un esempio semplice:<0} {0>bolí mě zub, ale ne moc, takže každý ráno si na to dávám slivovici a tak to nějak jde, k doktorovi tedy nejdu a ještě k tomu mezi tím si vypěstuji závislost na alkohol.<}0{>mi fa male un dente, ma non troppo, ogni mattina ci bevo su un po’ di grappa e così più o meno si va avanti, non vado dal dottore e magari sviluppo pure una dipendenza dall’alcool.<0} {0>Pokud ale mě ten zub najednou zabolí pořádně, tak do dvou hodin jsem u doktora, další den ten zub už mě nebolí.<}0{>Ma se all’improvviso il dente comincia a farmi male sul serio, allora nel giro di due ore sono dal dottore, il giorno dopo il dente non mi farà più male.<0} {0>To je ta správná míra bolesti, která mě donutí k tomu doktorovi jít a něco se sebou udělat.<}0{>Questa è la misura giusta del dolore che mi costringe ad andare dal dottore e fare qualcosa.<0} {0>Třeba mě se stalo, že u auta mě blblo přední kolo, ale nějak to nevadilo, to auto jezdilo.<}0{>Ad esempio a me è successo che avevo dei problemi con la ruota anteriore, ma non era un problema grave, la macchina funzionava bene.<0} {0>No a jednoho hezkého dne prostě jezdím a najednou jsem viděl, jak to přední kolo mi prostě ujelo, tak to už byla krize, která mě mohla zabít.<}0{>Poi un bel giorno, mentre stavo guidando, all’improvviso vedo la ruota anteriore rotolare via, ecco, questa era una crisi che mi avrebbe anche potuto uccidere.<0} {0>Na štěstí všechno dobře dopadlo, ale tohle mám na mysli.<}0{>Per fortuna tutto è andato bene, ma è questo che avevo in mente.<0} {0>Když to bereme filosoficky, tak vždycky přistupujeme z jedné úrovně řádu na vyšší úroveň řádu, mezi tím prožíváme vždy větší chaos.<}0{>Dal punto di vista filosofico quando passiamo da un livello di ordine ad un livello superiore di ordine nel mezzo viviamo sempre un caos maggiore.<0} {0>Když vystupovali z Egypta taky museli Izraelci procházet pouští a tak dále.<}0{>Quando gli ebrei abbandonarono l’Egitto dovettero attraversare il deserto e così via.<0} {0>To se prostě zdá být princip obecný, nikoliv pouze ekonomický.</cf><}0{>Sembra che questo sia un principio comune, non solo economico

 

 

Visto che parliamo del rischio e dell’azzardo, torniamo alle banche.<0}{0>Do jaké míry ony opravdu cítí riziko za své aktivity, když jsme viděli, jak státy byly v podstatě nuceny je zachránit.<}0{>In che misura percepiscono davvero il rischio delle proprie attività quando abbiamo visto che gli stati sono stati praticamente costretti a salvarle.<0}{0>Úrok je prémium za to, že někomu banka půjčuje a tím podstoupí nějaké riziko, ale tady to vypadá, že banky mají téměř jistotu, že o ty peníze nikdy nepřijdou.</cf><}0{>Il tasso di interesse è un premio per il fatto che la banca presta a qualcuno e si assume in questo modo un rischio, ma qui sembra che le banche abbiano quasi la sicurezza di non perdere quei soldi

 

In questo senso è interessante proprio il caso di Cipro dove adesso si parla delle remunerazioni dei manager.<0} {0>My teď víme, že neumíme říct, zda ten manažer byl dobrý nebo ne.<}0{>Ora sappiamo che non siamo in grado di dire se quel manager era o non era bravo.<0} {0>Jinými slovy, zda si ty bonusy zasloužil či nikoliv, až po pěti nebo deseti letech to můžeme říct.<}0{>In altre parole non sappiamo se si è meritato quei premi, lo possiamo dire solo dopo cinque o dieci anni.<0} {0>Já mám takový návrh, že by ten manažer dostával nějaký plat, ale ty bonusy by dostal až za deset let, až se opravdu ukáže, zda byl dobrý nebo ne.<}0{>La mia proposta è che i manager prendano il loro stipendio ma che i premi arrivino solo dopo dieci anni quando si dimostrerà se è stato davvero bravo o no.<0} {0>V momentě kdyby se ta banka dostala do problémů, tak tyto peníze by se naopak mohly použít na sanaci.<}0{>Nel momento in cui la banca dovesse avere dei problemi, allora al contrario si potrebbero utilizzare questi soldi per risanarla.<0} {0>Taky když si koupíte boty hned na místě nepoznáte, zda je dobrá nebo ne, a vy máte právo do dvou let tu botu, pokud je špatně vyrobena, vrátit a dostat peníze zpátky.<}0{>Anche quando comprate delle scarpe non riconoscete subito se sono buone o no, e avete il diritto entro due anni di restituire le scarpe prodotte male e ottenere indietro i soldi.<0} {0>To znamená, že ten prodejce tu botu prodá opravdu až za dva roky.<}0{>Ciò significa che il venditore vende per davvero quelle scarpe solo tra due anni.<0} {0>Něco podobného by se mohlo uvažovat u těch manažerů, a třeba i u jiných funkcí.<}0{>Si potrebbe pensare a qualcosa di simile anche per i manager, e magari anche per altre funzioni.<0} {0>Tohle by změnilo i motivaci manažerů nedělat krátkodobý manažment, ale myslet na to, aby ta firma třeba aspoň deset let neprošla žádným průserem.</cf><}0{>Questo cambierebbe anche la motivazione dei manager che non sarebbero più spinti a gestire l’azienda in un’ottica solo di breve termine e invece cercherebbero di evitarle problemi per almeno dieci anni.

 

 

Parliamo di protezionismo.<0}{0>V Evropě jsme otevřeli ekonomické hranice a nějak to bohatství se nám tak trochu vytratilo po celém světě.<}0{>In Europa abbiamo aperto le frontiere economiche e in qualche modo la nostra ricchezza si è sparpagliata in giro per il mondo. È<0}{0>Je přece v pořádku, aby firmy si vybírali místo, kde vyrábět podle toho, kde se jim to vyplatí.<}0{giusto che le aziende scelgano il luogo dove produrre in base a dove convenga loro.<0}{0>To ale pak vede k hromadnému rušení pracovních míst v Evropě, i když z druhé strany dnes máme i levnější zboží.<}0{>Questo però comporta la distruzione di massa dei posti di lavoro in Europa, anche se d’altra parte abbiamo prodotti più economici.<0}{0>Jak je to tedy s tou specializací?<}0{>Come stanno le cose con la specializzazione?<0}{0>Nestaneme se všichni zranitelnými “fachidioti”?</cf><}0{>Non diventeremo tutti dei vulnerabili “fachidioti”?

 

È vero, in fondo questa è l’altra faccia della medaglia della specializzazione, quando entrate in un qualche tipo di rapporto, sia personale che commerciale, diventate poi dipendente dall’altra persona.<0} {0>Hezky to popsal Saint-Exupery v Malém princi, prostě v momentě, kdy se ochočí tu květinku, tak najednou jeho emoce jsou trochu i v té květince, je to vlastně investice emocí, která pak vás bolí v momentě kdy se té kytce moc dobře nedaří.<}0{>Saint-Exupery lo descrisse molto bene nel Piccolo principe, nel momento in cui addomestica quel fiore poi le sue emozioni sono un po’ anche in quel fiore, in pratica si tratta di un investimento di emozioni che poi ci fa soffrire nel momento in cui il fiore sta male.<0} {0>Takže nás dnes bolí, že Řecko se má tak, jak se má.<}0{>E così oggi soffriamo perché la Grecia vive la situazione che sta vivendo.<0} {0>Ekonomie má tendenci spojovat rozdílné věci.<}0{>L’economia ha la tendenza a unire cose diverse.<0} {0>Adam Smith kdysi řekl, že bohatství národů nespočívá v tom, kolik máme banánů, nebo zlata nebo rudy, ale spočívá ve specializaci.<}0{>Adam Smith disse che la ricchezza delle nazioni non consiste nella quantità di banane oppure di oro o di minerali di cui disponiamo, ma consiste nella specializzazione.<0} {0>Já k tomu dodávám, že specializace je pouze možná mezi lidmi, kteří jsou rozdílní.<}0{>Io aggiungo che la specializzazione è possibile solo tra persone che sono diverse.<0} {0>Takže ta ekonomie dokáže sblížit národy, dokonce bych řekl mnohem více než kultura nebo náboženství.<}0{>Quindi l’economia è in grado di avvicinare i popoli, addirittura direi molto più che la cultura o la religione. Senza l’economia dell’Unione Europea, se la Grecia avesse attraversato 100 anni fa quello che sta vivendo adesso, allora l’unica cosa di cui adesso parleremmo sarebbe come attaccarla.<0} {0>Jakou radost by měli Britové před 100 lety, kdyby se bývali dozvěděli, že Irové zbankrotovali, nebo Slováci, že Maďaři zbankrotovali.<}0{>Che gioia avrebbero avuto gli inglesi 100 anni fa se avessero saputo che gli irlandesi sono andati in bancarotta, oppure gli slovacchi se avessero saputi che gli ungheresi sono falliti.<0} {0>Teď to nikomu radost nedělá, a navíc se jim opravdu snažíme pomoct.<}0{>Adesso nessuno ne gioisce, e al contrario proviamo davvero ad aiutarli.<0} {0>Tohle je vskutku první velká finanční krize, kterou Evropa prošla bez náznaků války, a to protože už v Evropské unii neexistuje pokušení toho dumpingu.<}0{>Questa è veramente la prima grande crisi finanziaria che l’Europa ha attraversato senza bagliori di guerra, e questo perché nell’Unione Europea non c’è più la tentazione del dumping.<0} {0>První příklad dumpingu je devalvace, v angličtině “</cf><cf font=”Georgia” italic=”on”>beggar-thy-neighbour policy”</cf><cf font=”Georgia”>, ve skutečnosti devalvace nezvyšuje konkurenceschopnost daného národa, ale snižuje konkurenceschopnost obchodních partnerů.<}0{>Il primo esempio di dumping è la svalutazione, in inglese beggar-thy-neighbour policy, in realtà la svalutazione non aumenta la concorrenzialità di una data nazione, ma diminuisce la concorrenzialità dei partner commerciali.<0} {0>Historicky ty devalvace taky nefungovaly.<}0{>Storicamente le svalutazioni non hanno funzionato.<0} {0>Evropa to dělala stovky let a nikam to nevedlo, ne nadarmo se tomu říká obchodní válka.<}0{>L’Europa lo ha fatto per centinaia di anni e non ha portato a niente, non a caso si parla di guerra commerciale.<0} {0>A ty obchodní války mnohdy přerostou do těch opravdových krvavých válek.<}0{>E spesso le guerre commerciali si trasformano in vere guerre sanguinose.<0} {0>A to nikdo přece nechce.<}0{>Nessuno vuole questo.<0}

 

 

Mi ricordo di aver letto un giorno che la globalizzazione buona è quella che, accanto alla cucina tradizionale, porta anche i negozi con il kebab, mentre la globalizzazione cattiva è quella che porta ovunque solo gli stessi identici Mc Donald’s e a causa di ciò spariscono i ristoranti tradizionali.<0}{0>Takže standardizace nebo rozdíly?</cf><}0{>Quindi standardizzazione oppure differenze?

<0}

Io sono per le differenze.<0} {0>Bohužel je to vidět hodně v Americe, kde právě vymírají takové ty místní dobré restaurace a všude jsou jen ty řetězy.<}0{>Purtroppo lo si vede molto in America dove per l’appunto spariscono i buoni ristoranti locali e ovunque si trovano soltanto queste catene.<0} {0>Co je špatného na MacDonaldu?<}0{>Che cosa c’è di sbagliato nel Mac Donald’s?<0} {0>Já proti němu nic nemám, to jídlo mi celkem chutná.<}0{>Io non ho niente in contrario, il cibo che servono complessivamente mi piace.<0} {0>S manželkou jsme na to přemýšleli, a všimli jsme si, že to nevytváří komunitu.<}0{>Insieme a mia moglie ci abbiamo pensato sopra e ci siamo accorti che esso non crea una comunità.<0} {0>Tam jde jen o jídlo.<}0{>L’unica cosa che conta è il cibo.<0} {0>Když jdu do nějaké restaurace, tak třeba je to o tom, že se znáte s Pepou a podobně, naopak v těch mekáčích je to jenom o jídle.<}0{>Quando scelgo un qualche ristorante magari ci vado perché conosco il cuoco o il proprietario, al contrario nei fast foods l’unica cosa che conta è mangiare.<0} {0>A stejně je to v ekonomii.<}0{>E lo stesso vale per l’economia.<0} {0>Když ekonomie bude jenom o ekonomii, tak to bude jak v těch fast foodech, kde jde jen o to jídlo, nic víc.<}0{>Quando l’economia sarà soltanto economia, allora sarà come in quei fast food dove conta soltanto mangiare, niente di più.<0} {0>Jenom se najíst.</cf><}0{>Solo sfamarsi.

 

 

Quando ho letto l’interessantissimo libro Il tao della fisica di Fritjof Capra mi sono detto che Tomáš Sedláček è un economista olistico che magari porterà un nuovo paradigma economico. È così?

<0}

Io cerco piuttosto di introdurre un livello multiparadimatico, ciò significa che non dobbiamo cercare di creare un qualche paradigma che funzioni sempre, in sostanza non dobbiamo fare dei nostri paradigmi dei feticci.<0} {0>Ano, máme model, ale je to jen model, to znamená, že existuje nějaká pravděpodobnost, že to tak funguje, není to svatá pravda.<}0{>Va bene, abbiamo un modello, ma è solo un modello, ciò significa che esiste una data probabilità che non funzioni così, non è la santa verità. È  soltanto un’automobile, e l’automobile può avere un’avaria.<0} {0>Trochu mi ty úrokové sazby, o kterých byla řeč, připomínají airbag, který funguje vždy s výjimkou autonehod.<}0{>I tassi di interesse di cui parlavamo mi ricordano un po’ gli airbag che funzionano sempre ad eccezione degli incidenti d’auto.<0} {0>A u těch úroků to bylo dobře vidět:<}0{>Lo si vede bene propri nei tassi di interesse:<0} {0>vše dobře fungovalo, měli jsme pojištění proti všemu, a najedenou boom a nic už nefunguje.<}0{>tutto funzionava bene, avevamo un’assicurazione contro tutto, e all’improvviso boom, e non funziona più niente.<0} {0>Pokud se povedlo o ekonomii přemýšlet trochu jiným způsobem, tak můj cíl byl splněn.<}0{>Se siamo riusciti a pensare dell’economia in modo un po’ diverso, allora il mio obiettivo è stato raggiunto.<0} {0>Když se ten pohled posune, najednou tam najdeme mnohé zajímavé věci.<}0{>Quando la nostra ottica cambia, improvvisamente scopriamo molte cose interessanti.<0} {0>Ač si myslím, že ta matematická ekonomie mohla ukázat některé zajímavosti, ale ne všechny, a možná ten pohled už se vyčerpal, přesto doufám, že tento nový paradigma bude užitečný a snad v tom smyslu tato krize pomůže k nějaké reflexi.</cf><}0{>Anche se ritengo che l’economia matematica abbia potuto mostrare alcune cose interessanti, ma non tutte, forse quell’ottica si è esaurita, ciononostante spero che questo nuovo paradigma sarà utile e magari in questo senso questa crisi ci aiuterà a riflettere.

Di: Andreas Pieralli e Mauro Ruggiero

007

<

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close